Wat is een postcoderoos regeling ?
Voor meer informatie over de postcoderoos regeling klik hier.

Wat is een SDE+ regeling?
Voor meer informatie over de SDE+ regeling klik hier

Wat is de relatie tussen Opgewekt in Purmerend, Zon op Purmerend en Zon op Nederland?
Voor informatie over de relatie tussen Opgewekt in Purmerend, Zon op Purmerend en Zon op Nederland klik hier

Waarom een rechtsvorm Coöperatie UA?
De projecten zijn georganiseerd als coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Bij een coöperatie zijn de deelnemers eigenaar en hebben het samen voor het zeggen.
Zij kiezen uit hun midden een bestuur. Uitgesloten aansprakelijkheid wil zeggen dat wanneer de coöperatie in financiële problemen geraakt de deelnemers niet aansprakelijk zijn in privé voor de gevolgen (tenzij er sprake is van strafbare feiten en/of het moedwillig veroorzaken van financiële problemen). De coöperatie kent statuten en indien gewenst kan een huishoudelijk reglement worden opgezet.

Wat is de duur van een overeenkomst?
In een gebruiksovereenkomst tussen locatie eigenaar en coöperatie wordt vastgelegd hoe lang de coöperatie gebruik mag maken van het dak en onder welke voorwaarden. De termijn is meestal 15-25 jaar. Na die periode kan het contract verlengd of beëindigd worden. De voorwaarden hiervan worden in de gebruiksovereenkomst vastgelegd en zijn voor alle aspirant-leden inzichtelijk voordat ze daadwerkelijk lid worden.

Wat als ik ga verhuizen naar een ander postcode gebied?
Wanneer de deelnemer op enig moment verhuist naar een postcode buiten de postcoderoos, dan kan de deelnemer niet langer gebruik maken van de fiscale voordelen van de regeling.
Zijn/haar zonnepanelen dienen te worden verkocht aan iemand die woont binnen de postcoderoosregeling. Dit is echter geen verplichting, in dat geval blijft de deelnemer wel meedelen in de opbrengsten van de coöperatie, maar ontvangt niet langer de verrekening van korting energiebelasting en btw.

Wat als ik kom te overlijden?
Wanneer iemand komt te overlijden dan mag een familielid de zonnepanelen overnemen mits hij/zij binnen de postcoderoos regeling woont. Zo niet, dan dienen de zonnepanelen te worden verkocht aan iemand die woont binnen de postcoderoosregeling.

Wat als ik mijn deelname wil beëindigen?
Wanneer de deelnemer niet langer wil meedoen met het project, kan de deelnemer zijn/haar zonnepanelen ter overname aanbieden. Daarvoor gelden dezelfde afspraken als hierboven.

Is er een wachtlijst voor overname?
Als zonnepanelen worden aangeboden, kunnen deze overgenomen worden door mensen die op de wachtlijsten staan. De coöperatie heeft twee soorten wachtlijsten: de eerste is voor leden die graag meer ‘panelen’ zouden willen, dan ze momenteel hebben. Zodra iemand zijn opbrengstrecht ter overname aanbiedt, zijn zij het eerst aan de beurt. De tweede wachtlijst is van aspirant-leden: buurtbewoners die graag willen meedoen zodra er plaats is. Als vergoeding voor het opbrengstrecht wordt als richtlijn de ‘restwaarde’ gevolgd (zie hieronder).

Hoeveel panelen moet ik nemen?
Er is geen limiet vastgesteld bij het aantal af te nemen panelen. Wij adviseren om tot 80% van je energiegebruik aan panelen te investeren. Om te bepalen hoeveel panelen er dan aangeschaft dient te worden kan er de investeringscalculator gebruikt worden hieronder.

Voer uw stroomverbruik in het onderstaande vak en druk op ENTER om het max. aantal panelen te zien.

Wat is je stroomverbruik op je laatste jaarrekening? kwh

Wat is de restwaarde van een paneel?
De coöperatie stelt een restwaarde vast op basis van kostprijs, afschrijving en opbrengst. Hierdoor wordt een richtprijs vastgesteld die zowel voor de uitstappende partij als voor de nieuwkomer interessant moet zijn. Marktprijzen voor zonnepanelen kunnen echter zodanig veranderen, dat het zinvol kan zijn – in onderling overleg – een andere overnameprijs vast te stellen. De coöperatie kan er ook voor kiezen het vrijkomend opbrengstrecht intern te veilen, met vaststelling van een minimum overnameprijs.

Waarom moet de coöperatie over naar één energieleverancier?
Omdat de coöperatie op één energiemeter stroom terug levert moet er gekozen worden voor één stroomleverancier. Als keuze van leverancier is gekeken naar een gunstige stroomprijs.

Waarom moet elke deelnemer over naar één van deze energieleveranciers?
De deelnemers krijgen de energiebelastingkorting voor de door hen opgewekte energie verrekend met hun eigen energierekening. Momenteel zijn de enige energieleveranciers die uitvoering willen geven aan deze regeling: Greenchoice, Engie, Qurrent en DE Unie.

Wie bepaalt de techniek en de kwaliteit?
Opgewekt in Purmerend heeft een onafhankelijke technische commissie die zich bezig houdt met de techniek en kwaliteit. Binnen opgeleverde offertes wordt van elk onderdeel bepaald wat de beste prijs/kwaliteit verhouding is in relatie tot een gevraagde prijs.
Advies wordt gegeven aan het bestuur van Opgewekt in Purmerend die hiermee hun onafhankelijkheid kan garanderen.

Is het onderhoud van de zonnepanelen afgedekt?
Ja, naast de garanties is er rekening gehouden met onderhoud.
Online monitoring, SolarEdge storingen, worden standaard via software gekoppeld aan internet en daarmee doorgegeven. De dagelijkse productie wordt in grafiekvorm gepresenteerd en kan vergeleken worden met de verwachtte opbrengst.
Met SolarEdge wordt ieder individueel zonnepaneel, iedere string en het totale systeem bewaakt en geanalyseerd. Dit is mogelijk doordat alle optimizers apart de informatie per paneel doorgeven aan de omvormer.

Wat is de financiële opbrengst?
De elektriciteitsprijs voor consumenten is circa 20 cent per kWh. Twee derde deel van dit bedrag bestaat uit belasting. De netto stroomprijs is gemiddeld ‘slechts’ 6 cent (bedragen afgerond op hele centen).

Wat zijn mijn inkomsten?
– teruggave korting op de energiebelasting (op de eigen energierekening)
– bonus van Greenchoice (via de coöperatie)
– verkoop van de opgewekte stroom (via de coöperatie)
Prognose inkomsten: € 40,00 per jaar per paneel. Hierbij moet wel aangetekend worden dat de opbrengsten per jaar zullen verschillen – afhankelijk van de hoeveelheid zonne-uren.
Bij gelijkblijvende omstandigheden ‘verdienen’ deelnemers over 15 jaar naar verwachting € 600,-. per gefinancierd paneel. De korting wordt in de meeste gevallen door de energieleverancier op de jaarnota van de deelnemer afgerekend.

Wat zijn de jaarlijkse vaste kosten?
Deze bestaan uit de jaarlijkse coöperatie kosten:
– Administratiekosten
– Netwerkkosten
– Verzekering (storm, hagel- en andere schades)
– Reservering omvormer (gaat +/- 12 jaar mee)
– Onderhoud dak (1x in de twintig jaar groot onderhoud)

Wat is het voordeel voor de coöperatie?
De coöperatie wekt energie op en verkoopt deze. Voor de eerste periode bv. aan Greenchoice (daarna kan de coöperatie nieuwe overeenkomsten aangaan met andere energiebedrijven). Hier ontvangt zij een vergoeding voor. Daarnaast ontvangt de coöperatie een vergoeding voor elk lid dat ook klant is van Greenchoice. Hiertegenover staan kosten zoals administratie, verzekering, aansluitkosten op het net en reservering voor toekomstige kosten. De positieve baten worden naar rato van deelname uitgekeerd aan de leden. Dit komt neer op circa € 10- tot € 15- per paneel.

Hoe is de prijsontwikkeling van energie?
Hoe de prijs zich de komende jaren ontwikkelt is niet te voorspellen. Wij houden rekening met een stabilisatie van de prijs, maar sluiten niet uit dat er alsnog een lichte stijging komt bij een wereldwijd toenemende vraag naar energie. Het is echter ook niet uitgesloten dat de eerste jaren de prijs nog iets verder zal dalen vanwege de groei van duurzame energie. Er is echter geen specialist die hier een harde voorspelling op los durft te laten.

Wat is het vermogen van een paneel?
Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wp (Wattpiek) en is afhankelijk van het rendement van de gebruikte zonnecellen.
De ontwikkeling gaat door en elk jaar komen er panelen op de markt met een hoger rendement.
Hoe hoger het rendement hoe hoger het aantal WP per paneel. De kosten van een paneel met een hoog rendement zijn wat hoger. Daar staat tegenover dat ze meer stroom leveren.
De nu gangbare panelen hebben een vermogen van 270 – 300 Wp.

Kunnen de zonnepanelen tegen hagelschade?
Jazeker, dit is gedekt in onze verzekering. Zie ook dit  filmpje van YouTube
Zonnepanelen testen – Het Groene Oosten GLD – Afl. 9

Waarom advies om 80% van mijn energierekening in zonnepanelen om te zetten?
Er zijn goede jaren en minder goede jaren t.a.v. het aantal zonne-uren. Ook het energieverbruik in het gezin kan fluctueren. Verrekening van stroom is mooi maar het tarief voor het teveel terug leveren van stroom is ongunstig.

Waarom moet ik een ledenovereenkomst invullen?
Zon op Nederland is de organisatie die de administratie voor de coöperatie gaat uitvoeren. Zij zullen onder andere zorg dragen voor het contact met uw energieleverancier i.v.m. de teruggave van de energiebelasting. Om een basisadministratie te kunnen voeren heeft men deze gegevens nodig.
Deze gegevens zijn persoonlijk en zullen ook zo worden behandeld.

Voor meer informatie kan de site Zon op Nederland worden geraadpleegd
of men kan contact opnemen met het bestuur van Opgewekt in Purmerend.