Stadsverwarming Purmerend gaat een nieuwe biowarmtecentrale bouwen aan de Visserijweg 51 op bedrijventerrein Baanstee-Noord.

De te realiseren BWC zal een toevoeging zijn op de bestaande BWC ‘De Purmer’, van SVP. De grondstoffen voor de BWC bestaan uit schone houtsnippers afkomstig van regulier onderhoud van Nederlandse bossen en landschappen. De thermische capaciteit van de inrichting bedraagt 14 MW. In totaal zal de BWC op jaarbasis 3.500 vollasturen draaien. Wanneer de inrichting volledig in bedrijf is dan verbruikt de verbrandingslijn circa 162 ton houtsnippers per dag. De aanvoer van houtsnippers zal geschieden met vrachtwagens met een capaciteit van circa 80 m2,3 per combinatie waarbij het aantal transportbewegingen maximaal 11 per dag bedraagt. In de inrichting komt een rookgasreinigingsstraat met diverse stappen, die erop gericht zijn om de rookgassen te ontdoen van stof, chemische verontreinigingen (met name NOx, S02, geur en fijn stof) en om verdere terugwinning van warmte uit de rookgassen te realiseren.
De rookgasuitstoot is 38463 m3 per uur.
Uitstoot NOx 5,58 kg per uur. Maximaal 19.520 kg per jaar.
Ammoniakuitstoot 0,19 kg per uur. Maximaal 673 kg per jaar.

Bekendmaking Gemeente Purmerend.

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning voor oprichten van een biowarmtecentrale aan de Visserijweg 51 op bedrijventerrein Baanstee-Noord met afwijking van bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 30 van de wet algemende bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Baanstee-Noord’ voor het oprichten van een biowarmtecentrale op het perceel Visserijweg 51 op bedrijvenpark Baanstee-Noord. Daarbij is besloten dat er geen millieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, aangezien de voorziene ontwikkeling geen belangrijke negatieve millieueffecten heeft.

Het ontweropbesluit en de bijbehorende stkken liggen met ingang van vrijdag 26 juli 2019 gedurende 6 weken (tot en met donderdag 5 seprember 2019) voor een ieder ter inzage in het stadhuis van Purmerend, Purmerersteenweg 42.

U kunt gedurende de periode van terinzagelegging zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Purmerend Postbus 15 144 AA Purmerend.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken. Voor informatie over de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met dhr. M.C. Deinum, team Ontwikkeling via telefoonnummer 0299 452 452.
U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via www.Purmerend.nl/zienswijze-indienen. U dient hiervoor over een DigiD account te beschikken.
De tijdig ingediende zienswijzen worden betrokken bij verdere besluitvorming.